Úvod:

Následující obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě (e-shop) www.nevzdelanci.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zákazníků (objednávajících) a prodávajícího (www.nevzdelanci.com).

Objednávka:

  • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu (e-shop) www.nevzdelanci.com jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  • Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení o přijetí objednávky k dalšímu zpracování“, které je zasíláno automaticky na Váš e-mail.
  • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
  • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
  • Autorské právo náleží stále autorovi obrazu.
  • Vyplněním registračního formuláře v rámci internetového obchodu (e-shopu), kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Ochrana těchto dat je popsána v odstavci „Ochrana osobních dat“.

Ochrana osobních dat (GDPR):

1. Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je www.nevzdelanci.com, sídlo Šlikova 406/9, 460 07 Liberec. V otázkách ochrany osobních údajů zpracovávaných naší organizací se můžete obracet na správce pro ochranu osobních údajů na adrese naší provozovny  Šlikova 406/9, 460 07 Liberec nebo na e-mailové adrese umeni@nevzdelanci.com

 2. Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

– Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

– Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

– Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.
 

– V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

3. Máte právo požadovat od naší organizace jakožto správce osobních údajů přístup ke svým osobním údajům, jejichž opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (tzv. GDPR) účinným od 25.5.2018. Do tohoto data se Vaše práva řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, včetně práva požádat o vysvětlení.

Výmaz

Můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Máte právo na výmaz v těchto případech:
– Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.
– Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
– Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci            převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů.
– Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně.
– Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis.
– Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let.

4. Při zpracování Vašich osobních údajů naší firmou nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování ve vztahu k Vaší osobě.

5. Cookies: Automaticky zpracováváme i Cookies.

 Co je soubor cookie?
Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

Způsob platby:

– Při předání zboží – platba v hotovosti při převzetí výrobku při osobním převzetí

– Platba předem bankovním převodem – před odesláním zboží je zákazníkovi odeslána faktura k úhradě – platba předem. Zboží je kupujícímu odesláno po připsání platby na bankovní účet společnosti www.nevzdelanci.com, č. 1034339533/6100 vedeného u Komerční banky. Před odesláním zboží je zákazníkovi odeslána faktura k úhradě – platba předem.

Bankovním převodem – po obdržení zboží na bankovní účet č. 1034339533/6100 vedeného u Equa bank. Tento způsob úhrady musí nejdříve schválit obchodní zástupce společnosti.

Expedice (termín dodání):

Vzhledem k tomu, že spol. www.nevzdelanci.com je sdružení malířů dodací lhůta je zpravidla od 2 do 15 dnů. Důležité je uvést na objednávce, v případě nutnosti, potřebný termín dodání. 

Přeprava a cena za přepravné a balné:

       – obrazy zasíláme prostřednictvím běžných kurýrních společností (Česká Pošta, DPD, PPL, apod.). Náklady za dopravu hradí kupující dle aktuálního  ceníku přepravce.

Reklamace:

– Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem a to do tří dnů od převzetí zboží.

– V případě uznání reklamace je kupujícímu vrácena plná kupní cena, nebo se zašle zboží nové – dle vzájemné dohody.

– Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností výrobků.

Odstoupení od kupní smlouvy:

– Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze emailem na umeni@nevzdelanci.com.

– Nárok na odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku má pouze spotřebitel, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu společnosti Nevzdělanci., Šlikova 406/9, 460 07 Liberec nebo na email umeni@nevzdelanci.com.

– V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu do 14 dnů od vrácení nepoškozeného zboží. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí prodávající společně s kupní cenou. Jestliže, kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí.

– Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nebude a nemůže být považováno běžné poškození obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

– Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží je již vyprodáno a nové se nebude vyrábět, nebo se výrazně změnila cena prodávaného zboží, např. z důvodu změny ceny dodávaného materiálu obsaženého ve zboží, dále v případě zjevné chyby v ceně zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Translate »